Save The Rivers Campaign- Media Reports

 

ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಮಕಾಲೀನ ಮಹತ್ವ

ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಪಾಂಚಾಳರನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು. ಪಾಂಚಾಳರವನಾದ ಕೆಂಪಾಚಾರಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಸಾಹಸಪಟ್ಟು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಪಟ್ಟದ ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಮಿಕ್ಕ ಪಾಂಚಾಳರಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವರು ಚದುರಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Continue reading ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಮಕಾಲೀನ ಮಹತ್ವ

Bangalore Mirror

The Hindu

My art is as much ‘handmade’ as that of an artisan: Irrfan Khan

“I am an actor. The product I make is as much handmade as what an artisan makes. I act by using my own hands, feet, emotions and speech. In this sense, people who make things out of their hands are my brothers and sisters,” said noted actor Irrfan Khan, expressing his solidarity with the ongoing Tax-Denial Satyagraha by Grama Seva Sangha, demanding zero tax on handmade products.